• Home
  • >
  • Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUISMAN & RAWEE ADVOCATEN
(m.i.v. 1 augustus 2018)

 Artikel 1 Huisman & Rawee Advocaten

De maatschap Huisman & Rawee Advocaten te Amersfoort, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 32168073, en de eenmanszaak Kemper Advocatuur te Amersfoort, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 72071818, vormen een samenwerkingsverband met als doelstelling het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord.De leden van het samenwerkingsverband werken elk voor eigen rekening en risico.
Het samenwerkingsverband treedt naar buiten onder de naam Huisman & Rawee Advocaten.

 Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de leden van het samenwerkingsverband aanvaarde opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, schriftelijk anders is overeengekomen.
De voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de leden van het samenwerkingsverband en de overige personen die bij, voor of namens het samenwerkingsverband werkzaam zijn.

 Artikel 3 De opdracht

De opdracht komt pas tot stand door aanvaarding van de opdracht door een van de leden van het samenwerkingsverband.
Alle opdrachten van cliënten worden geacht verstrekt te zijn aan het samenwerkingsverband, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat één van de leden de opdracht uitvoert.
Het samenwerkingsverband zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
Inschakeling van derden, nodig voor het goed uitvoeren van de opdracht, zal zo veel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. 

 Artikel 4 Declaratie

De werkzaamheden van het samenwerkingsverband worden afgerekend op basis van het uurtarief, dat bij de aanvaarding van de opdracht wordt overeengekomen. Er wordt geen aparte toeslag berekend voor algemene kantoorkosten.
Over het uurtarief is 21% omzetbelasting (btw) verschuldigd.
De uurtarieven kunnen jaarlijks, bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar worden aangepast. Bij een verhoging van meer dan 5% heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 
Voor de uitvoering van de opdracht kunnen ook verschotten verschuldigd zijn. Hieronder vallen onder meer griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels uit de openbare registers. 

Het samenwerkingsverband, dan wel een van haar leden, is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te verlangen en de werkzaamheden pas aan te vangen nadat dit voorschot is voldaan.

De leden van het samenwerkingsverband zijn gerechtigd de werkzaamheden te staken bij niet tijdige voldoening van een declaratie. In een dergelijk geval is noch het samenwerkingsverband, noch een van haar leden aansprakelijk voor schade, die uit het staken van de werkzaamheden voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.

Artikel 5 Gesubsidieerde rechtsbijstand

In zaken, die worden behandeld op basis van het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt aan de opdrachtgever de eigen bijdrage in rekening gebracht, die de Raad voor Rechtsbijstand heeft vastgesteld. 
Daarnaast komen de kosten van verschotten voor rekening van de opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels uit de openbare registers. 

Artikel 6 Betaling

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 
Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Na afloop van de betalingstermijn zal één herinnering gestuurd worden met een betalingstermijn van 14 dagen. 
Daarna volgt een aanmaning, waarbij incassokosten in rekening worden gebracht. Deze incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-.
Als de nota dan nog niet wordt voldaan, heeft het samenwerkingsverband, dan wel een van haar leden de vrijheid een gerechtelijke procedure aanhangig te maken ter invordering van de openstaande declaratie.
De kosten van alle te treffen invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de opdrachtgever, die in verzuim is.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het samenwerkingsverband, dan wel een van haar leden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering.
Het samenwerkingsverband sluit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden en de medewerkers uit.
Bij het inschakelen van derden zal het samenwerkingsverband steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het samenwerkingsverband, dan wel een van haar leden, is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 Artikel 8 Persoonsgegevens en bewaartermijn

Het samenwerkingsverband verwerkt persoonsgegevens, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de door het samenwerkingsverband aanvaarde opdrachten en/of voor de kantooradministratie. 
Het samenwerkingsverband gaat zo zorgvuldig mogelijk om met deze persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel, waarvoor deze aan het samenwerkingsverband zijn verstrekt.
De dossiers, die door het samenwerkingsverband zijn behandeld, worden na afsluiting nog zeven jaar bewaard. Daarna worden de dossiers vernietigd.

 Artikel 9 Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen het samenwerkingsverband en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het samenwerkingsverband heeft een interne klachtenprocedure, die op aanvraag zal worden toegezonden. Mocht deze interne procedure geen oplossing bieden, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Bloemendalsestraat 21
3811 EP AMERSFOORT
Telefoon: 033-4727400
Fax: 033-4756767

www.huisman-rawee.nl

mail@huisman-rawee.nl